Uit de raad van 14 december 2015

Uit de raad van 14 december 2015

 

De raadsvergadering begon met de installatie van Jaap Tel geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. Hij gaat Geertje Veenstra tijdelijk vervangen. Uit het raadsvoorstel is op te maken hoe lastig het is om kandidaat raadsleden zo ver te krijgen om ook daadwerkelijk het publieke ambt te vervullen. Ook als het om tijdelijke vervanging gaat. Dat is jammer, want naar mijn smaak is het lid zijn van een gemeenteraad de manier om je omgeving vorm en inhoud te geven. Het kost wel veel tijd en inspanning, maar ik ervaar het als zeer bevredigend.

 

Neem nou de opvang van vluchtelingen. Op 14 september hebben wij met een motie het college de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente kan bieden voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente. De afgelopen periode zijn wij meerdere malen door het college bijgepraat, maar het wordt tijd dat ook in het openbaar te doen. Onze inwoners hebben het recht om te weten wat wij als gemeente achter de schermen doen. Zo zijn er afwegingscriteria en leidende principes opgesteld, een tweetal locaties bekeken en de mogelijke noodopvang in Aduard beoordeeld. Het college heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, een aanbod voor kleinschalige en noodopvang gedaan. Het COA wil van dit aanbod geen gebruik maken. Het COA ziet liever dat de gemeente een braakliggend terrein van minimaal 4 hectare aanbiedt, waarop het COA dan zelf een AZC kan bouwen. Mede gelet op het feit dat in het Westerkwartier al een aanbod voor grote AZC’s is gedaan, is de VVD geen voorstander van nóg een grootschalig AZC in onze gemeente. Het aanbod van het college voor kleinschalige huisvesting en noodopvang is door het COA afgewezen. Daarmee zijn wij klaar met het COA,  take it or leave it.

Maar zijn wij dan ook klaar met de vluchtelingen? Nee, het probleem van opvang is en blijft nijpend. Volgens ons kunnen wij, uitgaande van het principe van kleinschaligheid, veel doen door in te zetten op huisvesting van vluchtelingen met een status, de vergunninghouders. Daartoe kan de gemeente met alle partners een inspanning doen om snel meer sociale huurwoningen te bouwen. Voor de statushouders als ook voor onze inwoners die op de wachtlijst staan.

 

Afgelopen maandag hebben wij uitvoerig stil gestaan bij het beleidsplan en risicoprofiel van onze Veiligheidsregio. Naast het verplichte karakter is het beleidsplan ook voor ons raadsleden verhelderend, tenminste als je het vakjargon kunt doorgronden.

Veiligheid en risicobeheersing zijn niet alleen een zaak van burgemeesters. Als raadsleden krijgen wij regelmatig van onze inwoners vragen over veiligheid en risicobeheersing. Dat de veiligheidsregio zich verder wil ontwikkelen juichen wij alleen maar toe. Veiligheid en risicobeheersing zijn immers dynamisch. Het is wel jammer dat de risico’s voor aardbevingen wel als regionaal thema maar niet bij de zes landelijke prioritaire thema’s is opgenomen. Dat is een verkeerd signaal naar onze inwoners in de provincie Groningen.

De veiligheidsregio gaat zich actiever bemoeien met de voorbereidingen van grote evenementen. Zie hier het ‘doorschietgedrag’ als gevolg van incidenten, zoals Haaksbergen. Ik hoop dat dit bij de vrijwilligers die evenementen organiseren niet extra administratieve last gaat geven. Zo gaat de lol er steeds meer van af.

Naast voorbereidingen door de Veiligheidsregio, ben ik van mening dat ook onze inwoners zelf veel aan veiligheid en risicovermindering kunnen doen. Om te beginnen meer respect te tonen voor het werk van al onze hulpverleners.

Waar de VVD ook zorgen over heeft, is het feit dat de communicatie steeds meer digitaal gaat. Bij digitale communicatie is het alles of niets, het doet het of het doet het niet. Volgens ons is dit een belangrijk aspect waar de Veiligheidsregio meer aandacht aan zou moeten schenken.

 

Veder hebben wij gesproken over het wegbeheer, met name de erftoegangswegen.  de VVD heeft altijd al aangegeven dat wegen op een doelmatige, efficiënte en financieel verantwoorde wijze onderhouden zullen moeten worden. Volgens de VVD zijn goede en veilige wegen onontbeerlijk om de leefbaarheid en economische vitaliteit van onze gemeente te kunnen waarborgen. Daar past volgens ons een systeem van onderhoud en maatregelen die toekomstbestendig zijn. Daar past ook het idee van uitwijkstroken bij, zodat landbouwvoertuigen en auto’s elkaar kunnen passeren en bermen niet worden kapotgereden. Dit zou een win-win situatie zijn. Gelukkig heeft het college als ook de gehele raad afgelopen maandag ons voorstel om, als het kan uitwijkstroken aan te leggen overgenomen.

 

Helaas was er geen tijd meer om het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie te bespreken. Een onderzoek naar “verbonden partijen”, zeg maar de organisaties waar de gemeente financiële en bestuurlijke samenwerking mee heeft. Dat doen we dus in januari 2016.

 

Ik wens iedereen een plezierige kerst en een veilig oud en nieuw en hoop iedereen op 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in goede gezondheid weer te zien.

 

René Westerhoff-Dijkinga, fractievoorzitter VVD Zuidhorn