Uit de raad van 18 januari 2016

Snippergroen, hoogspanning en veiligheid

Uit de raad van 18 januari 2016: snippergroen, hoogspanning en veiligheid

 

Tijdens het vragenuurtje hebben wij (weer) aandacht gevraagd voor het Pilotproject snippergroen Aduard. Er is nog steeds veel onrust bij de inwoners van Aduard, veel onduidelijkheden en miscommunicatie. De VVD heeft op 9 november 2015 een motie ingediend en gevraagd het pilotproject snippergroen in Aduard op te schorten en een onderzoek te starten ten aanzien van de evaluatie in samenwerking met de “actiegroep snippergroen Aduard”. Deze motie is niet aangenomen. Op basis van de beantwoording van het college komen wij tot de conclusie dat onze motie ‘de facto’ wel wordt uitgevoerd. Wij zijn tevreden, het gaat tenslotte om het resultaat.

 

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de subsidieregeling waardevermeerdering. Het college heeft een goed gesprek heeft gehad met de coördinator aardbevingsschade. Het resultaat was dat inwoners van de gemeente Zuidhorn ook aanspraak kunnen maken op de regeling waardevermeerdering. Een regeling waar onze inwoners nu dus tot € 4.000 subsidie voor energiebesparende maatregelen kunnen krijgen. Echter, er zijn inwoners met schade waarvan de NAM stelt dat die niet kan worden erkend omdat zij buiten de zogenaamde contourenlijn wonen. Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) heeft aangegeven deze schademeldingen alsnog te behandelen. Echter, de afhandeling laat op zich wachten en deze inwoners komen in de knel omdat de regeling per 31 januari komt te vervallen. Ons is verzekerd dat inwoners een subsidieverzoek kunnen blijven indienen.

 

Bij de ingekomen stukken lag het jaarplan 2016 Brandweer Cluster Westerkwartier. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de Veiligheidsregio heb ik de vraag gesteld waarom wij als gemeenteraad het amper hebben over de brandweer. Natuurlijk weten wij wat de brandweer doet en wij ervaren de inzet van de vrijwilligers als zeer positief. Maar we willen graag wat meer weten over het beleid. Daarom zijn wij blij dat wij het jaarplan 2016 van de brandweercluster Westerkwartier hebben mogen ontvangen.

De fractie van de VVD pretendeert niet dat zij kennis van zaken heeft met betrekking tot brandweerzorg. Wel vinden wij het een goede zaak dat er meer aandacht gegeven wordt aan preventie en bewustwording. De VVD heeft altijd al gezegd dat onze inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om brandgevaarlijke situaties te voorkomen, maar tips zijn altijd welkom.

Annex daaraan zijn wij verontrust over de berichtgeving dat een zeer groot deel van de AED's (Automatische Externe Defibrillator) niet functioneren vanwege geen of slecht onderhoud door de bezitters van de AED's. Op ons verzoek gaat de gemeente de staat van de AED’s controleren.

In het jaarplan wordt ook de ontwikkeling van het 'uitrukken op maat' beschreven. Het systeem van 'uitrukken op maat' geeft mogelijkheden, maar wij vinden dat veiligheid van onze inwoners én die van de vrijwilligers goed in de gaten moet worden gehouden. Verder zijn wij het eens met de stelling dat de vrijwilligers van de brandweer schoon en veilig moeten kunnen werken. Het is dan ook goed om te lezen dat de Veiligheidsregio hier mee aan de slag gaat. Verder hebben wij onze waardering voor alle vrijwilligers en professionals van de brandweer uitgesproken.

 

Verder konden wij onze mening geven over de nieuwe hoogspanningsleiding geven. Het nieuwe 380kV-tracé loopt door Middag-Humsterland en langs Aduard naar Vierverlaten. De discussie spitste zich toe tot twee punten. Moet de hoogspanningskabel ondergronds en wat kunnen wij doen om overlast voor Aduard te beperken.

Om Middag-Humsterland te beschermen hebben wij gekozen voor ondergrondse aanleg dan wel verlegging van het tracé. Ook voor de gezondheid van mens en dier is ondergronds het beste. We kennen inmiddels allemaal de magneetvelden en hoogspanningslijnen kunnen ook zorgen voor extra laagfrequent geluid. 

Onze motie om verkeershinder voor het dorp Aduard te voorkomen, is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.  De gehele gemeenteraad heeft het college opgedragen om dit als eis te laten stellen bij de aanbesteding.

 

De discussie over Beschermd wonen en opvang kreeg toch wel een rare wending. Naast het feit dat het hier gaat over een regeling van taken en werkzaamheden van centrumgemeente Groningen, heeft de VVD ook aandacht gevraagd voor de kwaliteitseisen m.b.t. de uitvoering van de zorg door de te contracteren zorgverleners.

Bij de VVD staat de vraag centraal hoe je de kwaliteit van de zorgverlening zodanig kan waarborgen dat gebeurtenissen zoals in Kloosterburen kunnen worden voorkomen.

Kijkt de gemeente Groningen bij contractering van zorgaanbieders in voldoende mate naar kwaliteit? Wordt er bij contractering ook gekeken naar de rapporten van de inspectie? Verder wilden wij graag weten of in de gemeente Zuidhorn het begeleid wonen voldoende kwaliteit en toezicht heeft.  De wethouder kon hier geen goed inhoudelijk antwoord geven, wat ons uitermate heeft verbaasd. De VVD wil alleen contracten met zorgaanbieders aangaan waarvan vaststaat dat er sprake is van voldoende kwaliteit en begeleiding. Met een toezegging dat de gemeenteraad alsnog een memo over de kwaliteitseisen zal krijgen, hebben wij uiteindelijk met de nieuwe regeling ingestemd.

 

Tot zo ver een bloemlezing vanuit de gemeenteraad. Je kunt de vergadering beluisteren op de website van de gemeente Zuidhorn, onderdeel bestuur.  Beter en leuker is het om de vergaderingen gewoon bij te wonen. De volgende kans is op 15 februari om 19.30 uur. Hoop je daar te zien,

 

René Westerhoff-Dijkinga

Fractievoorzitter VVD Zuidhorn